515 094 997
cft@cft.pl
Zasada pełnego odszkodowania

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 września 2010 roku, sygn. akt XXIII Ga 449/10, niepublikowany
Każdy ubezpieczony ma prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów holowania do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Natomiast w sytuacji, kiedy kwota z polisy podstawowej, jak w niniejszej sprawie, nie pokrywała w całości wszystkich kosztów holowania pojazdu, powód mógł żądać pozostałych kosztów powołując się na dodatkowe ubezpieczenie. Skoro koszty holowania nie przekraczały łącznej sumy ubezpieczenia - z polisy podstawowej i dodatkowej, to powód miał podstawy do domagania się zwrotu od strony pozwanej całości poniesionych kosztów holowania... (więcej...)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2009 roku, sygn. akt XXIII Ga 681/09, niepublikowany
Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie naprawa pojazdu BMW została wykonana i udokumentowania wystawioną przez powoda fakturą VAT, poprzedzoną sporządzeniem kalkulacji w systemie Audatex. Powód jako warsztat autoryzowany marki BMW z uwagi na dostosowanie technologii naprawy do wymogów producenta, objęcie wykonywanej usługi gwarancją odpowiednie wyposażenie warsztatu i zatrudnienie wykwalifikowanej obsługi ma wyższe koszty działania, niż zakłady nieautoryzowane, co przekłada się na wysokość stawki za roboczogodzinę. Z kolei poszkodowany, co słusznie podkreślił w pisemnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy, nie ma obowiązku poszukiwania warsztatu oferującego usługi jak najtańsze. Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2003 r., CZP 32/03), w interesie poszkodowanego leży przede wszystkim naprawa umożliwiająca przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody i niezbędnymi kosztami naprawy są koszty wynikające ze stawek obowiązujących w warsztacie, któremu powierzono wykonanie naprawy. W świetle takiej interpretacji zakresu szkody, nie ma podstaw do oczekiwania od poszkodowanego, że szkoda będzie usunięta w warsztacie nieautoryzowanym stosującym średnie bądź wręcz najniższe stawki rynkowe... (więcej...)
 

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 4 marca 2010 roku, sygn. akt II Ca 84/10, niepublikowany
Wysokość odszkodowania powinna być ustalona według reguł określonych w art. 363 k.c. i stanowić „odpowiednią sumę pieniężną". W przypadku szkody majątkowej w samochodzie, który uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, efekt w postaci naprawienia szkody osiągnięty zostaje wtedy, gdy w wyniku prac naprawczych pojazd doprowadzony zostanie do stanu technicznej używalności odpowiadającej stanowi przed uszkodzeniem... (więcej...)


Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 1 października 2009 roku, sygn. akt II C 54/07, niepublikowany
Z zasady pełnego odszkodowania wynika obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu odszkodowania indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Jeżeli zatem zamieszkuje on za granicą i tam naprawił bądź zamierza naprawić uszkodzony pojazd, to odszkodowanie powinno uwzględniać ceny towarów i usług w miejscu zamieszkania poszkodowanego. Takiemu stanowisku dał wyraz Sąd Najwyższy w licznych orzeczeniach m.in. w uchwale z dnia 19 marca 1998 roku III CZP 72/97, OSNC 1998/9/133. Sąd Rejonowy pogląd ten aprobuje. Skoro powód przedstawił rachunek za naprawienie uszkodzonego motoru z niemieckiego dealera BMW, gdyż właśnie tam zamieszkuje i tam dokonał sprawy zasadne było zasądzenie odszkodowania we wskazanej kwocie... (więcej...)


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 września 2009 roku, sygn. akt II Ca 555/09, niepublikowany
(...) wypłacona kwota pieniędzy winna być „odpowiednia" dla naprawienia szkody, co oznacza, iż powinna być wystarczająca dla przywrócenia stanu poprzedniego... (więcej...)

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 roku, sygn. akt IV CK 672/03, niepublikowany
Postulat pełnego odszkodowania przemawia za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia, z tym że tylko za okres między dniem zniszczenia a dniem w którym poszkodowany może nabyć analogiczny pojazd, nie dłuższy jednak niż za czas do zapłaty odszkodowania... (więcej...)

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2008 r., Sygn. akt III Ca 1315/07, niepublikowany
Powód mieszka na stałe na obszarze RFN i dlatego przy ustalaniu wysokości odszkodowania Sąd przyjął, iż powinno ono zostać ustalone przy uwzględnieniu cen obowiązujących na lokalnym rynku miejsca jego zamieszkania. Z podobnych względów w skład szkody należy zaliczyć poniesione przez powodów koszty opinii rzeczoznawcy niemieckiego... (więcej...)

 
 

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.