515 094 997
cft@cft.pl
Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie
Wypadki w rolnictwie zdarzają się bardzo często i są wynikiem różnych sytuacji zaistniałych w gospodarstwie. W w związku z tym ustawodawca przewidział obowiązek zawierania umów ubezpieczeniowych przez posiadacza gospodarstwa rolnego.
Wyróżnia się kilka rodzai odpowiedzialności rolnika za wypadki w gospodarstwie rolnym.
1. Odpowiedzialność na zasadzie winy – jest podstawowym rodzajem odpowiedzialności jaką ponosi właściciel gospodarstwa rolnego w sytuacji wypadku. W przypadku tego typu sytuacji, opieramy się na przepisie art. 415 k. c. „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.  Aby uzyskać odszkodowanie w takiej sytuacji należy wykazać winę jaką ponosi rolnik, bądź jego gospodarstwo rolne za zaistniały wypadek.
2. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – w tego rodzaju przypadkach posiłkujemy się przepisem zawartym w art. 435 k. c., który stanowi, że „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary gazu, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.” W przypadku tego ubezpieczenia odpowiedzialność ponosi rolnik, a w zasadzie jego ubezpieczyciel, natomiast poszkodowany nie musi wykazywać winy rolnika.
Kto ma prawo ubiegania się o odszkodowanie z OC rolnika?
W sytuacji wypadku przy pracy w rolnictwie, nie tylko właściciel gospodarstwa rolnego ma prawo do odszkodowania OC. Jeśli w gospodarstwie pracuje współwłaściciel, rodzina rolnika lub pracownicy, wówczas zagrożenie wypadkiem się zwiększa, a skutki takiego zdarzenia rozszerzają. Gdy dojdzie do szkody z winy rolnika, jego współpracownika lub współwłaściciela, wtedy również poszczególnym członkom gospodarstwa przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela.
Co przysługuje z KRUSu?
W KRUSie funkcjonują na odrębnych zasadach finansowych dwa rodzaje ubezpieczenia:
1. ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
2. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
Jeśli doszło do wypadku w rolnictwie, to warto pamiętać, że istnieje możliwość uzyskania z KRUS jednorazowego odszkodowania z tytułem uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracach rolniczych lub choroby zawodowej.


W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.