515 094 997
cft@cft.pl
RzU o ubezpieczycielach

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH: W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, czy są jakikolwiek sankcje za niedotrzymanie tego terminu? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na zakładzie ubezpieczeń przy wykonaniu jego zobowiązań umownych?
Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Przepisy prawa przewidują również sytuacje wyjątkowe wskazując, iż w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30-dniowym okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności (tzn. z użyciem całego swojego aparatu organizacyjnego, technicznego i kadrowego) wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Terminy te mogą być jednak jeszcze dłuższe jeśli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Trzeba jednak z całą stanowczością podkreślić, że są to wyjątki od podstawowego terminu 30 dni. Dodatkowo, jeżeli zakład ubezpieczeń nie może wypłacić odszkodowania w terminie podstawowym (30-dniowym), zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego dlaczego nie może dokonać wypłaty, jak również informuje o terminie zajęcia ostatecznego stanowiska, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania „zaliczkę". W sytuacji, gdy odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż zgłoszona przez poszkodowanego, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminach, o których mowa powyżej (30, ew. 14 dni), podając okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również przyczyny dla których nie uznał dowodów przedstawionych przez poszkodowanego. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Warto także pamiętać, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Można więc żądać pisemnego potwierdzenia przekazanych informacji, bądź umożliwienia wykonania kopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, przy czym koszty dokonania tych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.
Jeżeli zakład ubezpieczeń w nieuzasadniony sposób opóźnia wypłatę odszkodowania, należy żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia na podstawie art. 481 § 1 k.c., co stanowi podstawową „sankcję" za nieterminową realizację zobowiązań umownych. Od dnia 15 grudnia 2008 r. odsetki wynoszą 13% w skali roku. Ponadto, w przypadku opóźniania się zakładu ubezpieczeń z wypłatą, należy skierować do ubezpieczyciela pismo ponaglające, wskazując iż termin wypłaty odszkodowania minął. W piśmie tym należy również zażądać wypłaty odsetek. Ponadto, w przypadkach nie wypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w odpowiednim terminie lub niedopełnienia obowiązku udostępniania informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania, można skierować skargę do Komisji Nadzoru Finansowego, która posiada uprawnienia w zakresie finansowego ukarania zakładu ubezpieczeń.


Źródło: www.rzu.gov.pl

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.