515 094 997
cft@cft.pl
Rozporządzenie o rejestracji anglikóww Polsce

Wprowadzono możliwość rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie
Nowe przepisy umożliwiają rejestrację samochodów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu, pod warunkiem spełnienia przez nie określonych warunków technicznych.
Z dniem 15 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. poz. 1077). Celem rozporządzenia jest wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie C-639/11, w którym Trybunał orzekł o uchybieniu przez Polskę ciążącym na niej zobowiązaniom wynikającym z art. 2a dyrektywy Rady 70/311/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 133 z 18.6.1970, str. 10), art. 4 ust. 3 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 9.10.2007, str. 1) oraz art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy wskazywały jedynie, że kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu. Tym samym rejestracja nowych oraz wcześniej zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie uzależniona była od przełożenia koła kierownicy na lewą stronę.W wyniku omawianej nowelizacji wprowadzono wyjątek w tym zakresie i dopuszczono możliwość rejestracji samochodów osobowych (kategorii M1o) przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), z tym zastrzeżeniem, że nowe pojazdy powinny być objęte świadectwem homologacji typu WE pojazdu, natomiast używane pojazdy powinny być uprzednio zarejestrowane na terytorium jednego z państw członkowskich UE.
Samochody takie będą musiały spełniać określone wymogi o charakterze technicznym, tj. powinny być wyposażone w reflektory świateł mijania przeznaczone do ruchu prawostronnego oraz lusterka wsteczne, a także prędkościomierz wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph.

Źródło: www.lex.pl

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.