515 094 997
cft@cft.pl
Upadłość konsumencka

W przypadku zdecydowania się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto skorzystać z porad prawnych i oferty kancelarii prawnej. CFT zaprasza Państwa do współpracy z najlepszym sztabem prawników, którzy udzielą porad w zakresie upadłości konsumenckiej, dokonają analizy pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości, przygotują propozycje układowe, sporządzą wniosek o ogłoszenie upadłości, jak również zajmą się reprezentacją przed sądem. Współpraca z naszą kancelarią jest gwarantem wysokiej jakości usług, jak również pomaga zapobiec błędom popełnianym przez podmioty ogłaszające upadłość na własną rękę.

Osoba decydująca się na ogłoszenie upadłości, zanim to zrobi, musi wiedzieć o kilku podstawowych rzeczach. Pierwszym i najważniejszym elementem jest uświadomienie sobie, że nie każdy może ogłosić upadłość, bądź nie każdy wniosek zostanie przez Sąd uwzględniony. Bowiem procedura ogłoszenia upadłości nie jest prostą czynnością i wymaga dopełnienia wielu kroków formalnych oraz pełnego uzasadnienia sytuacji. Nie każdy może skorzystać z ogłoszenia upadłości, gdyż według założeń ustawodawcy, upadłość może być ogłoszona tylko w przypadku wyjątkowych sytuacji. Osobą mogącą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jest tylko dłużnik, który wskutek niezależnej od niego sytuacji stał się niewypłacalny.

Czym jest upadłość konsumencka? 
Upadłość konsumencka to inaczej możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Regulują to przepisy prawa zawarte w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r.  -– Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz. 1626 – j.t.) ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1306).

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?
Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli na trwałe, a nie tylko na czas przejściowy, nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych, jak również innych. Nie wykonywanie zobowiązań musi mieć także charakter obiektywny, zgodny ze stanem faktycznym, a nie tylko zatajania informacji przed wierzycielami. Osoba, która stała się niewypłacalna z własnej winy i nie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności nie może ogłosić upadłości.  

Cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu umorzenie całości lub części długów osoby zadłużonej względem wierzyciela. Upadłość konsumencka zwalnia dłużnika z powstałych, przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku plany spłaty, zobowiązań. Postępowanie prowadzi do umorzenia długów oraz w niektórych sytuacjach oddłużenia konsumenta bez wykonywania planu spłaty. 

Jaki konsekwencje niesie za sobą upadłość konsumencka?
Masa upadłości – pojęcie to oznacza majątek dłużnika, który wraz z ogłoszeniem jego upadłości staje się podstawą do zabezpieczenia roszczeń wierzycieli. Od momentu ogłoszenia upadłości i wyznaczenia syndyka konsument (dłużnik) nie może swobodnie dysponować posiadanym majątkiem. Syndyk sprawujący pieczę nad majątkiem konsumenta zarządza inwentaryzację, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku dłużnika, z wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby, które nie podlegają egzekucji. Ogłoszenie upadłości powoduje również wstrzymanie postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi, a od tej pory jego interesy reprezentuje syndyk.

Czym jest plan spłaty?
Plan spłaty możemy zdefiniować jako sądowe ustalenie, na podstawie wysłuchania dłużnika, wierzyciela i syndyka, warunków i czasu próby, w którym badana jest uczciwość i rzetelność płatnicza konsumenta. W przypadku uczciwego i prawidłowego wykonywania określonych warunków, dłużnik może liczyć na częściowe lub całościowe umorzenie wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. W okresie wykonywania przez konsumenta planu spłaty, nie jest możliwe prowadzenie egzekucji. Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania i dzięki temu następuje proces oddłużania.

Propozycja układowa...
W najprostszym rozumieniu jest to alternatywna dla planu spłaty forma zaspokojenia wierzycieli. Propozycja układowa daje możliwość dłużnikowi sporządzenia własnego modelu spłaty zadłużenia, w którym może przedstawić warunki likwidacji oraz restrukturyzacji majątku. Może w niej zawrzeć propozycje rozłożenia wierzytelności na raty, bądź propozycję odroczenia wykonania zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że propozycja zawarcia układu musi być uprawdopodobniona. 

Co oznacza uprawdopodobnienie propozycji układowej?
Uprawdopodobnienie propozycji układowej oznacza, że zawarte w niej informacje i argumentacja, powinny być ekonomicznie zasadne i dostosowane do indywidualnej sytuacji konsumenta, musi zawierać podstawy dla sądu. Propozycja układu wymaga także zwołania zgromadzenia wierzycieli, które będzie rozpatrywało przedstawioną propozycję, a także głosowało w celu podjęcia decyzji o jej przyjęciu, bądź odrzuceniu. 

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.